Deklaration
 

 

1.
Undertegnede ejere af den på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende matr. nr. 4eu, 4ev, 4ex, 4ey, 4ez, 4eæ, 4eø, 4fa, 4fb, 4fc, 4fd, 4fe, 4ff, 4fg, 4fh, 4fi, 4fk, 4fm og 4fl af Tømmerup by, Tårnby Sogn i Tårnby kommune, pålægger herved det nævnte område følgende servitutter, som også har gyldighed for alle parceller, der fra underskriftens dato udstykkes indenfor området fra de nævnte ejendomme. 
2.
Den til enhver tid værende ejer af arealer indenfor deklarationsområdet skal være medlem af en grundejerforening. 

Med 2/3 flertal af de mødende på en generalforsamling kan det besluttes, at ejere af grunde uden for deklarationsområdet kan optages som medlem af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. 

3.
Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 25% af grundejerne eller kommunalbestyrelsen kræver det.  
4.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender, herunder veje, kloak, gas- og vandforsyning samt el-forsyning. 
5.
Beslutninger ud over de i nærværende deklaration nævnte tages ved simpelt stemmeflertal, dog kræves ved lovændring, at mindst 2/3 af foreningens samlede stemmetal er repræsenteret og at ændringen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til repræsenterede, kommer sagen ikke til afgørelse og en ny generalforsamling indkaldes. På denne kan ændringen vedtages ved almindeligt stemmeflertal blandt de mødte medlemmer. Ingen kan afgive mere end 1 stemme, uanset om vedkommende er ejer af mere end 1 grund. 

Et medlem, som er forhindret i personligt at give møde på en generalforsamling eller andre møder indenfor foreningen, er berettiget til at give et andet medlem eller sin ægtefælle retsgyldig fuldmagt til at møde og stemme for sig.

6.
Grundejerforeningen kan udfærdige et ordensreglement. 
7.
Grundejerforeningen fastsætter på sin generalforsamling medlemskontingent. 
8.
Den enkelte grundejer skal sørge for renholdelse og vedligeholdelse af sit eget areal samt det til grunden hørende vej- og stiareal. 
9.
På parcellerne må der ikke findes beplantning, der ved skygge eller kraftig vækst er til væsentlig gene for naboerne.
10.
Hvis plantning, vedligeholdelse samt renholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, kan påtaleberettigede og/eller grundejerforeningen lade arbejdet udføre af andre for ejerens regning. . 
11.
Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Tårnby kommunalbestyrelse. 
12.
Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis deleger påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation.. 
13.
Den påtaleberettigede kan meddele dispensation fradeklarationens bestemmelser.
14.
Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende på samtlige ejendomme der er nævnt i deklarationens indledning. . 
15.
Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blade i tingbogen.
16.
Nærværende deklaration respekterer al nuværende pantegæld.
17.
Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende.